Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība

 

Biedrības mērķi un uzdevumi.
– Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas Republikas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
un citas ugunsdzēsības – ugunsdrošības organizācijas, un juridiskās personas, kuru
darbības mērķi ir vērsti uz ugunsdrošības veicināšanu Latvijā, kā arī koordinēt šo
organizāciju darbību ugunsdrošības nostiprināšanā un turpināt vēsturiski izveidojušās
brīvprātīgo ugunsdzēsēju tradīcijas.
-. Biedrības uzdevums ir aizstāvēt tās biedru tiesiskās, ekonomiskās, kultūras, aroda
intereses, kā arī palīdzēt risināt tehniska rakstura vajadzības.
– Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai Biedrība:
– aizstāv savas idejas un vajadzības likumdevēja, valsts un pašvaldību iestādēs un
institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās;
– pārstāv savu biedru tiesības un ar likumu aizsargātās intereses tiesā;
– pārstāv savu biedru intereses ārvalstīs;
– plāno un īsteno sadarbību ar pašvaldībām, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem,
zemessardzi, jaunsardzi un citām ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām;
– organizē kursus, seminārus, nodarbības un sacensības, veic iedzīvotāju izglītošanu
un pilnveido to iemaņas ugunsdrošības jomā;
– izdod savus preses izdevumus, veido televīzijas un radio raidījumus, organizē
izstādes un konkursus. Var izveidot un uzturēt mājas lapu internetā;
– iesaista citas biedrības ugunsdzēsības sportā, organizē treneru un tiesnešu apmācību;
– organizē brīvprātīgo ugunsdzēsēju apmācību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas
darbu veikšanā;
– organizē Latvijas Republikas mēroga ugunsdzēsības sporta sacensības;
2.3.10. veicina jauno ugunsdzēsēju kustības paplašināšanos valstī, piedalās jauno
ugunsdzēsēju salidojumu organizēšanā valsts un starptautiskajā līmenī;
– ir tiesīga iegūt savu kustamo un nekustamo īpašumu;
– papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību sakarā ar savu īpašumu
uzturēšanu un izmantošanu, lai segtu Biedrības organizēto mērķu pasākumu izdevumus;
-piesaista un saņem valsts un Eiropas Savienības finansējumu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandu uzturēšanai, tehnikas un aprīkojuma iegādei, prevencijas
pasākumu organizēšanai un veikšanai, pabalstiem un izglītībai;
– apbalvo ugunsdzēsēju biedrību darbiniekus un citas personas par viņu nopelniem
ugunsdrošības jomā;
– veic apmācību un izsniedz attiecīgas licences, sertifikātus un cita veida atļaujas
biedrībām un citām organizācijām attiecībā uz ugunsdrošības pakalpojumu veikšanu.